ISO + normy

Společnost DSA a.s. zajišťuje služby, jejichž provozování je regulované mnoha závaznými mezinárodními i národními předpisy, mezi které patří zejména Nařízení komise (EU) č. 965/2012, PART-FCL, PART M, PART 145, PART 147, zákon o civilním letectví, atd.

Kromě těchto povinných normativů naše společnost plní i požadavky mezinárodní normy ČSN EN ISO 9001 („Systémy managementu kvality") a již od roku 2002 jsme držiteli certifikátu vydaného na základě této normy. Certifikát má následující rozsah platnosti: Obchodní letecká doprava - letecká záchranná služba, přeprava cestujících a nákladů; letecké práce, letecká škola, údržba letadel.

Zavedený systém řízení je jednotný pro celou společnost DSA a.s. Je vybudován na procesním principu a integruje požadavky všech zmíněných norem pro oblast letectví a „ISO" norem.
Základním cílem tohoto integrovaného systému řízení je zajištění bezpečného provozu letadel, jejich letové způsobilosti a v neposlední řadě také neustálé zvyšování kvality nabízených služeb.

 

      cessna1        tuv2018      cvut    Enstrom logo    airzemat      logo2018