KONTAKT

Ing. Michal Šťastný | Ředitel letecké školy | hangár čp. 519,  503 41 Hradec Králové | Mobil: +420 723 479 138  | E-mail: stastny@dsa.cz

Bc. Jan Novák | Asistent letecké školy | hangár čp. 519, 503 41 Hradec Králové | Tel.: +420 491 614 817 | Mobil: +420 737 029 137 | E-mail: novak@dsa.cz

PART 147 MTO | E-mail: mto@dsa.cz

Pilot lehkých vrtulníků LAPL(H)
Soukromý pilot PPL(H)
Kvalifikace pro lety v noci NIGHT(H)
Modulový výcvik obchodního pilota CPL(H)
Integrovaný výcvik obchodního pilota CPL(H)
Přístrojová kvalifikace IR(H)
Letový instruktor FI(H)
Instruktor typové kvalifikace TRI(H)
Typový výcvik pro jednomotorové pístové vrtulníky (Schweizer 269 C)
Typový výcvik pro jednomotorové turbínové vrtulníky (Enstrom 480B, AS 350 B3e)
Typový výcvik pro vícemotorové turbínové vrtulníky (AS 355N, EC 135 T1, EC 135 T2, EC 135 T2+)


VÝCVIK PROFESIONÁLNÍHO PILOTA VRTULNÍKŮ

Modulový výcvikový program
Modulový kurz je založen na postupném absolvování výcvikových kurzů a získávání dílčích leteckých kvalifikací. Po úspěšném absolvování výcvikových kurzů pro získání průkazu soukromého pilota, kvalifikace pro lety v noci a průkazu způsobilosti obchodního pilota je pilot oprávněn působit jako velitel nebo druhý pilot na všech vrtulnících v neobchodním provozu a působit jako PIC na všech jednopilotních vrtulnících v obchodní letecké dopravě a působit jako druhý pilot na všech vrtulnících v obchodní letecké dopravě. Do jednotlivých modulů se může přihlásit i pilot, který předchozí moduly již absolvoval v jiné letecké škole.


Pilot lehkých vrtulníků LAPL(H)

Tento průkaz způsobilosti je vhodný zejména pro ty, kteří se chtějí létání věnovat ve svém volném čase. Držitel průkazu LAPL pro vrtulníky může vykonávat funkci velitele letadla v jednomotorových vrtulnících s maximální certifikovanou vzletovou hmotností 2000 kg nebo nižší, přičemž smí přepravovat nejvíce tři cestující, takže počet osob na palubě letadla nepřesáhne čtyři osoby.

Vstupní požadavky kurzu:

 1. Minimální věk pro vydání průkazu způsobilosti 17 let
 2. Osvědčení zdravotní způsobilosti LAPL nebo vyšší

Soukromý pilot PPL(H)

Průkaz způsobilosti soukromého pilota vrtulníků je prvním krokem na dráze profesionálního pilota na letadlech s rotujícími nosnými plochami. Opravňuje držitele vykonávat funkci velitele letadla nebo funkci druhého pilota, nicméně pouze v neobchodním provozu. Je tedy oprávněn přepravovat cestující, zboží apod., ale nesmí tuto činnost provádět za úplatu.

Vstupní požadavky kurzu:

 1. Minimální věk pro vydání průkazu způsobilosti 17 let
 2. Osvědčení zdravotní způsobilosti 2. třídy nebo vyšší

Kvalifikace pro lety v noci NIGHT(H)

Tato kvalifikace umožňuje držiteli provádět lety v noci za podmínek pro lety VFR. Během výcviku je potřeba klást důraz na zvládnutí specifických podmínek, kterým je pilot při letech v noci vystaven.

Vstupní požadavky kurzu:

 1. Před zahájením kurzu být držitelem průkazu PPL(H)
 2. Osvědčení zdravotní způsobilosti 2. třídy nebo vyšší
 3. Po vydání PPL(H) 100h jako pilot (H), z toho 60h PIC a 20h navigačních letů

Modulový výcvik obchodního pilota CPL(H)

Držitel průkazu může vykonávat všechna práva držitele LAPL(H) a PPL(H) a působit jako velitel nebo druhý pilot na všech vrtulnících v neobchodním provozu a působit jako PIC na všech jednopilotních vrtulnících v obchodní letecké dopravě a působit jako druhý pilot na všech vrtulnících v obchodní letecké dopravě.

Vstupní požadavky kurzu:

 1. Minimální věk pro vydání průkazu způsobilosti 18 let
 2. Osvědčení zdravotní způsobilosti 1. třídy
 3. Před zahájením kurzu být držitelem průkazu PPL(H)
 4. Před zahájením kurzu mít celkový nálet minimálně 155h ve funkci pilota vrtulníku, z toho alespoň 50 hodin jako velitel, z čehož je alespoň 10 hodin navigačních letů

Integrovaný výcvik obchodního pilota CPL(H)

Stejně jako v případě modulového výcviku může absolvent vykonávat všechna práva držitele LAPL(H) a PPL(H) a působit jako velitel nebo druhý pilot na všech vrtulnících v neobchodním provozu a působit jako PIC na všech jednopilotních vrtulnících v obchodní letecké dopravě a působit jako druhý pilot na všech vrtulnících v obchodní letecké dopravě.

Výhodou tohoto kurzu je, že uchazeč získá průkaz způsobilosti CPL(H) při výrazně nižším náletu než v případě výcviku modulového. Může tak být přijat do letecké společnosti dříve, než kdyby šel modulovou cestou. Požadavkem integrovaného výcviku ale je absolvovat celý kurz včetně teoretické výuky v plném rozsahu prezenčně a dokončit jej do 24 měsíců.

Vstupní požadavky kurzu:

 1. Minimální věk 17 let
 2. Ukončené středoškolské vzdělání
 3. Osvědčení zdravotní způsobilosti 1. třídy

Přístrojová kvalifikace IR(H)

Cílem modulového kurzu výcviku v létání, pro získání přístrojové kvalifikace IR(H), je poskytnout pilotům výcvik, který jim umožní dosáhnout úrovně odborné způsobilosti potřebné k provozu vrtulníků podle pravidel IFR.

Vstupní požadavky kurzu:

 1. být držitelem:
  1. alespoň průkazu PPL(H)
   1. práv létat v noci v souladu s článkem FCL.810, budou-li práva přístrojové kvalifikace využívána v noci, nebo
   2. průkazu ATPL pro jinou kategorii letadla, nebo
  2. průkazu CPL(H);
 2. absolvovat dobu navigačního letu odpovídající alespoň 50 hodinám ve funkci PIC v letounech, v TMG, ve vrtulnících nebo na vzducholodích, z nichž alespoň 10 hodin musí být nalétáno v příslušném vrtulníku.
 3. žadatel, který absolvoval integrovaný výcvikový kurz pro získání průkazů ATP(H)/IR, ATP(H), CPL(H)/IR nebo CPL(H), jsou požadavku 2 zproštěni.
 4. splněný teoretický výcvik znalostí IR, PBN ve schválené ATO a splnění požadovaných zkoušek na ÚCL ČR, je-li to použitelné;
 5. platnou typovou kvalifikaci na vrtulník, certifikovaný pro provoz IFR, použitý při výcviku a zkoušce dovednosti;
 6. být držitelem platné zdravotní způsobilosti, v souladu s požadavky Part-MED, takto:
  1. 1. třídy pro držitele průkazu způsobilosti CPL/ATPL;
  2. 2. třídy pro držitele průkazu způsobilosti PPL včetně prohlídky pomocí tónové audiometrie, požadované pro držitele zdravotní způsobilosti 1. třídy v souladu s článkem MED.A.030, písmeno g).

 

Letový instruktor FI(H)

Držitel instruktorského oprávnění může poskytovat výcvik pro získání kvalifikace PPL(H) a typových kvalifikací na jednomotorové vrtulníky v rozsahu jeho oprávnění. Zájemce musí disponovat znalostmi a schopnostmi na vysoké úrovni, což je ověřeno vstupní letovou zkouškou před začátkem kurzu a schopností vyučovat. Instruktorská oprávnění si po splnění určitých podmínek může letový instruktor rozšiřovat tak, aby mohl poskytovat další typy výcviků (NIGHT(H), CPL(H), atd.) 

Vstupní požadavky kurzu:

 1. Absolvovat celkovou dobu letu odpovídající 250 hodinám ve funkci pilota vrtulníků, z nichž:
  1. je alespoň 100 hodin uskutečněno ve funkci velitele letadla, pokud je žadatel držitelem alespoň průkazu CPL(H), nebo
  2. je alespoň 200 hodin uskutečněno ve funkci velitele letadla, pokud je žadatel držitelem alespoň průkazu PPL(H) a splňuje požadavky na teoretické znalosti pro získání průkazu CPL;

Instruktor typové kvalifikace TRI(H)

Instruktor pro typovou kvalifikaci může poskytovat výcvik pro vydávání, prodlužování platnosti a obnovu typových kvalifikací pro vrtulníky

Požadavky kurzu:

 1. průkaz pilota CPL, MPL nebo ATPL pro příslušnou kategorii letadla;
 2. při žádosti o kvalifikaci TRI(H) pro jednopilotní jednomotorové vrtulníky buď:
  1. nálet 250 hodin ve funkci pilota vrtulníků; nebo
  2. být držitelem osvědčení FI(H).
 3. při žádosti o kvalifikaci TRI(H) pro jednopilotní vícemotorové vrtulníky buď:
  1. nálet 500 hodin ve funkci pilota vrtulníků, z toho 100 hodin ve funkci velitele letadla na jednopilotních vícemotorových vrtulnících, nebo
  2. být držitelem osvědčení FI(H) a mít nalétáno 100 hodin ve funkci pilota vícemotorových vrtulníků.

Typový výcvik pro jednomotorové pístové vrtulníky (Schweizer 269C)

Umožňuje absolventovi vykonávat práva dle jeho oprávnění na dalším typu pístového vrtulníku.


Typový výcvik pro jednomotorové turbínové vrtulníky (Enstrom 480B, AS 350 B3e)

Umožňuje absolventovi rozšířit práva dle jeho oprávnění o další (případně první) typ jednomotorového turbínového vrtulníku.


Typový výcvik pro vícemotorové turbínové vrtulníky (AS 355N, EC 135 T1, EC 135 T2, EC 135T2+)

Umožňuje absolventovi rozšířit práva dle jeho oprávnění o další (případně první) typ vícemotorového turbínového vrtulníku.

Žadatel o vydání první typové kvalifikace pro vícemotorový vrtulník musí:

 • před zahájením letového výcviku:
  1. úspěšně složit zkoušky teoretických znalostí pro průkaz ATPL(H) nebo
  2. být držitelem osvědčení o absolvování předvstupního kurzu prováděného organizací ATO. Kurz musí zahrnovat následující předměty teoretických znalostí pro průkaz ATPL(H):
   1. všeobecné znalosti o letadle: drak/systémy/pohonná jednotka a přístroje/elektronika,
   2. letové výkony a plánování: hmotnost a vyvážení, výkony;
 • v případě žadatelů, kteří neabsolvovali kurz ATP(H)/IR, ATP(H) nebo CPL(H)/IR absolvovat alespoň 70 hodin ve funkci velitele letadla na vrtulnících.