Zajišťujeme služby, jejichž provozování je regulované mnoha závaznými mezinárodními i národními předpisy, mezi které patří zejména Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139, Nařízení Komise (EU) č. 965/2012, č. 1178/2011, č.1321/2014 (Part-M, Part-145, Part-147), Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008, prováděcí nařízení Komise (EU) č. 923/2012 (SERA), zákon o civilním letectví č. 49/1997 Sb. atd.

Kromě těchto povinných normativů naše společnost plní i požadavky mezinárodní normy ČSN EN ISO 9001 („Systémy managementu kvality") a již od roku 2002 jsme držiteli certifikátu vydaného na základě této normy. Certifikát má následující rozsah platnosti: Obchodní letecká doprava - letecká záchranná služba, přeprava cestujících a nákladů, letecké práce, letecká škola, údržba letadel. Zavedený systém řízení jednotný pro celou společnost je vybudován na procesním principu a integruje požadavky všech zmíněných norem pro oblast letectví a „ISO" norem. Základním cílem tohoto integrovaného systému řízení je zajištění bezpečného provozu letadel, jejich letové způsobilosti a v neposlední řadě také neustálé zvyšování kvality nabízených služeb.

ČSN EN ISO 9001:2016

 

Oprávnění a licence společnosti:

•    Provozní licence k provozování obchodní letecké dopravy

•   Osvědčení leteckého provozovatele k provádění obchodní letecké dopravy CZ-83

•    Zvláštní obchodní provoz - Prohlášení č. DEC CZ-SPO 1075

•    Povolení k provozování leteckých prací č. 1074/LPR

•    Osvědčení schválené organizace pro výcvik CZ/ATO-006

•    Osvědčení o schválení CZ / ICAO English 11

•    Oprávnění k údržbě dle PART 145 – č. CZ.145.0003

•    Oprávnění k řízení zachování letové způsobilosti dle PART CAMO - č. CZ.CAMO.0005

•    Osvědčení o oprávnění pro výcvik údržby dle části 147 (CZ.147.0013)

•    Oprávnění pro projektování (DOA) - EASA.21J.748